Bankacılık

İndirim ve istisna tasdik zorunluluğuna ait tereddütler

Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, tekrar değerleme, ziyan mahsubu ve gibisi kararlardan yararlanılmasını belirlenen kurallara uygun olarak Yeminli Mali Müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi kuralına bağlamaya yetkili.

Vergi Metot Kanunu’nun yinelenmiş 227. hususunda yer alan düzenleme uyarınca, Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, tekrar değerleme, ziyan mahsubu ve gibisi kararlardan yararlanılmasını belirlenen koşullara uygun olarak Yeminli Mali Müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi koşuluna bağlamaya yetkili kılınmıştır.

3568 sayılı Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 12. unsuru düzenlemesinde ise Yeminli Mali Müşavirlerin tasdik edecekleri dokümanlar, tasdik hususları ile tasdike ait yol ve temellerin; gerçek ve tüzelkişilerin mükellefiyet formları, iş kolları ve ciroları, döviz kazandırıcı süreçleri, ithalat ve ihracatları, yatırımın ölçüleri ve nevileri ile evrakların ibraz edileceği merciler temel alınmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle belirleneceği karar altına alınmıştır.

Konuyla ilgili olarak çıkarılan ve 2.1.1990 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Evraklar, Tasdik Hususları, Tasdike Ait Yöntem Ve Asıllar Hakkında Yönetmelik’in “Tasdik Kapsamı” başlıklı 7.maddesinde, Yeminli Mali Müşavirlerce vergi mevzuatı istikametinden tasdiki yapılabilecek olan mevzu ve evraklar belirtilmiş, unsurun son fıkrasında ise tasdik süreci yapılırken aranacak minimum bilgi, biçim koşulları ile tasdike ait öbür metot ve temellerin Bakanlıkça çıkartılacak bildirilerle belirleneceği; unsurda belirtilen mevzuların ve dokümanların tasdikine ait olarak Bakanlıkça bildirim çıkartılmadıkça, Yeminli Mali Müşavirlerin bu husus ve dokümanlarla ilgili olarak tasdik süreci yapamayacakları açıklanmıştır.

Vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yine değerleme, ziyan mahsubu ve gibisi kararlardan yararlanılmasını Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen kurallara uygun olarak Yeminli Mali Müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz kaidesine bağlanması ile ilgili Kurumlar Vergisi İstisna, İndirim ve Muafiyetlerine 3568 sayılı Kanun Genel Bildirileri ile düzenlemelerde bulunulmuş ve ilgili Bildirimlerde belirtilen süreçlerin Yeminli Mali Müşavirlerce tasdik edilmesi, muhakkak bir meblağı aşması halinde mecburî tutulmuş durumdadır. Belirlenen meblağın Bakanlıkça özel bir belirleme yapılmadığı takdirde her yıl bir evvelki yıl için belirlenen yine değerleme oranında artırılarak uygulanmaktadır.

Durum bu olmakla birlikte tasdik mecburiliği kapsamına alınan istisna ve indirimlerden birçoklarının uygulanabilirliği ortadan kalkmış, kimilerinin ise yeni 13/06/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’ndaki unsur numarası ve içeriği değişmiş durumda. Hal bu türlü olunca bu durum, mükellefler ve meslek mensuplarında tereddütlere neden olmaktadır. Örneğin tüm istisnalar için tasdik raporu düzenlenmesi gerektiğini savunanlar olduğu üzere taşınmaz ve iştirak payı satış çıkarı istisnası üzere birkaç istisna ve indirim dışında tasdik raporuna gerek olmadığını savunanlar da var. Bu tartışmanın tam tasdik mukavelesi imzalamayan mükellefler için geçerli olduğunu çabucak belirtelim.

Dolayısıyla tam tasdik kontratı bulunmayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde yararlandıkları hangi istisna ve indirimler için vergi dışı tutulan süreçleri Yeminli Mali Müşavirlere tasdik ettirmelerinin zarurî olduğu ve bunun için dikkate alınması gereken taban fiyatlar ile yine değerleme süreçlerinin tasdik raporu düzenlenmesini gerektirip gerektirmediği hakkında Gelir Yönetimi Başkanlığı tarafından açıklamada bulunulmasında yarar bulunmaktadır.

Dünya

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu